Criteria LOF aanvraag

Criteria verzilvering trekkingsrechten LOF

Uitgangspunten:
• De bestedingscriteria en de verdeling van het beschikbare budget worden jaarlijks door het bestuur vastgesteld en ter kennisneming gebracht aan de leden en daarna gepubliceerd op de website van de vereniging en van het Leeuwarder Ondernemers Fonds.

• Het budget uit het LOF dat jaarlijks voor verzilvering beschikbaar is, wordt verdeeld over 3 categorieën:

1  Activiteiten, initiatieven, projecten c.a. ten dienste van de realisering van de doelstelling van de bedrijvenvereniging (bedrijvenbudget) 40 %
2 Activiteiten, initiatieven, projecten c.a. ten dienste van de wijk (wijkbudget) 10%
3 Activiteiten, initiatieven, projecten c.a., ten dienste van de stad (stadsbudget) 50%

• Een bijdrage uit het bedrijvenbudget is bedoeld voor activiteiten c.a. die bijdragen aan
realisering van de doelstelling van de eigen bedrijvenvereniging, zoals omschreven in de statuten van de vereniging.

• Een bijdrage uit het wijkbudget is bedoeld voor activiteiten c.a. die bijdragen aan de
leefbaarheid (in brede zin) in de wijken, die liggen in het gebied waar de vereniging actief is. Gestreefd wordt naar een variatie in te ondersteunen projecten en een variatie in doelgroepen.

• Een bijdrage uit het stadsbudget is bedoeld voor activiteiten die Leeuwarden, zowel in Frvslân als de rest van Nederland, op een kwalitatief goede wijze op de kaart zetten en die daarmee een positieve bijdrage leveren aan het vestigingsklimaat (in brede zin) in de stad. Gestreefd wordt naar een variatie in te ondersteunen projecten in de cultuur, sport, economische en maatschappelijke sector en een variatie in doelgroepen.

• Overschotten per budget worden in beginsel niet doorgeschoven naar het volgende jaar, tenzij het bestuur anders beslist.

Spelregels:
• Aanvragen voor een bijdrage voor activiteiten, initiatieven of projecten moeten tenminste drie maanden voorafgaand aan de datum van -of van de start van de – uitvoering worden ingediend.

• Het bestuur van de vereniging, beoordeelt de binnengekomen aanvragen aan de hand van vastgestelde criteria verzilvering trekkingsrechten LOF en zal op basis daarvan beslissen.

• Activiteiten vinden plaats in de gemeente Leeuwarden en dienen in beginsel geen
commercieel doel.

• Een door het bestuur toegekende bijdrage uit het stedelijk budget is nooit groter dan
25% van het totale budget dat in het lopende jaar uit het LOF voor verzilvering beschikbaar is gesteld.

• Het bestuur houd zich te allen tijde het recht voor om van de criteria verzilvering
trekkingsrechten LOF af te wijken.

Aanvraag:
Projectomschrijving:
* wat is de naam van de activiteit/het evenement
* wat is het doel
* wat is de datum
* wie is de organisator. Welke rechtspersoon is het.
* wie zijn de samenwerkingspartners
* wat is het aantal te verwachten bezoekers
* wat is het (beoogd) economisch effect
* hoe ziet het communicatieplan er uit (marketing en pr in Friesland en daarbuiten)
* Begroting.
* Welk bedrag wordt aangevraagd bij de vereniging.
* Welk percentage is dat van de totale begroting.
* Zijn er andere fondsen/financiers aangeschreven. Zo ja, voor welk bedrag en zijn er al toezeggingen.
* Wat zijn de organisatie- en personeelskosten, welk percentage is dat van de begroting.