Criteria

LOF aanvraag

Criteria verzilvering trekkingsrechten LOF

Om in aanmerking te komen voor een toewijzing dient de aanvraag te worden ingediend via de website van het Leeuwarder Ondernemersfonds.

1. Activiteiten en organisatie van OZL

2. Economische rendement in ons werkgebied

    1. Draagt bij aan de doelstellingen van OZL

    2. Draagt bij aan de doelstelling van meerdere ondernemers in het werkgebied

    3. Draagt bij aan de doelstellingen van enkele ondernemers in het gebied

3. Vindt plaats in ons werkgebied

4. Activiteiten buiten ons werkgebied

Hiervoor is in enig jaar alleen geld beschikbaar als het beschikbare budget van het vorige jaar niet volledig is benut.

1. Draagt bij aan de doelstelling van De Federatie van Ondernemers in Leeuwarden

2. Draagt bij aan het economisch rendement binnen meerdere gebieden in de gemeente Leeuwarden

Uitgangspunten
De bestedingscriteria van het beschikbare budget worden jaarlijks door het bestuur vastgesteld en ter kennisneming gebracht aan de leden en daarna gepubliceerd op de website van de vereniging en van het Leeuwarder Ondernemers Fonds.

Spelregels
 • Aanvragen voor een bijdrage voor activiteiten, initiatieven of projecten moeten tenminste drie maanden voorafgaand aan de datum van -of van de start van de – uitvoering worden ingediend.
 • Het bestuur van de vereniging, beoordeelt de binnengekomen aanvragen aan de hand van vastgestelde criteria verzilvering trekkingsrechten LOF en zal op basis daarvan beslissen.
 • Het bestuur houd zich te allen tijde het recht voor om van de criteria verzilvering
 • trekkingsrechten LOF af te wijken.

Aanvraag
Projectomschrijving

 • Wat is de naam van de activiteit/het evenement
 • Wat is het doel
 • Wat is de datum
 • Wie is de organisator. Welke rechtspersoon is het.
 • Wie zijn de samenwerkingspartners
 • Wat is het aantal te verwachten bezoekers
 • Wat is het (beoogd) economisch effect
 • Hoe ziet het communicatieplan er uit (marketing en pr in Friesland en daarbuiten)
 • Begroting.
 • Welk bedrag wordt aangevraagd bij de vereniging.
 • Welk percentage is dat van de totale begroting.
 • Zijn er andere fondsen/financiers aangeschreven. Zo ja, voor welk bedrag en zijn er al toezeggingen.
 • Wat zijn de organisatie- en personeelskosten, welk percentage is dat van de begroting.

Vermeld ook wat de mogelijkheid is van ondernemers in ons werkgebied om te participeren in het project.